انتخاب شما پاک کردن همه
بیشتر کمتر
نوع نمایش :
چلو جوجه کباب
چلو جوجه کباب
 

230,000 ریال

230,000 ریال

چلو جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
خوراک جوجه کباب
 

170,000 ریال

170,000 ریال

خوراک جوجه کباب

کوبیده اضافه
کوبیده اضافه
 

100,000 ریال

100,000 ریال

کوبیده اضافه

چلو میکس
چلو میکس
 

330,000 ریال

330,000 ریال

چلو میکس

خوراک میکس
خوراک میکس
 

230,000 ریال

230,000 ریال

خوراک میکس

چلو کباب برگ گوسفندی
چلو کباب برگ گوسفندی
 

680,000 ریال

680,000 ریال

چلو کباب برگ گوسفندی

خوراک برگ گوسفندی
خوراک برگ گوسفندی
 

620,000 ریال

620,000 ریال

خوراک برگ گوسفندی

چلو کوبیده آریایی
چلو کوبیده آریایی
 

320,000 ریال

320,000 ریال

چلو کوبیده آریایی

خوراک کوبیده آریایی
خوراک کوبیده آریایی
 

260,000 ریال

260,000 ریال

خوراک کوبیده آریایی

چلو بره کباب گوسفندی
چلو بره کباب گوسفندی
 

810,000 ریال

810,000 ریال

چلو بره کباب گوسفندی

خوراک بره کباب گوسفندی
خوراک بره کباب گوسفندی
 

750,000 ریال

750,000 ریال

خوراک بره کباب گوسفندی

چلو شیشلیک گوسفندی
چلو شیشلیک گوسفندی
 

870,000 ریال

870,000 ریال

چلو شیشلیک گوسفندی

چلو اسکندری
چلو اسکندری
 

10,000 ریال

10,000 ریال

چلو اسکندری

خوراک سلطانی گوسفندی
خوراک سلطانی گوسفندی
 

720,000 ریال

720,000 ریال

خوراک سلطانی گوسفندی

چلو لقمه زعفرانی
چلو لقمه زعفرانی
 

290,000 ریال

290,000 ریال

چلو لقمه زعفرانی

چلو بختیاری
چلو بختیاری
 

670,000 ریال

670,000 ریال

چلو بختیاری

خوراک بختیاری
خوراک بختیاری
 

610,000 ریال

610,000 ریال

خوراک بختیاری

خوراک لقمه زعفرانی
خوراک لقمه زعفرانی
 

230,000 ریال

230,000 ریال

خوراک لقمه زعفرانی

چلو سلطانی گوسفندی
چلو سلطانی گوسفندی
 

780,000 ریال

780,000 ریال

چلو سلطانی گوسفندی

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 19 )

    < 1 >